هرکه زیبا بود
زجرش دادن
هرکه بدی کرد
عجرش دادن

دسته ها :
چهارشنبه دوم 11 1387
روی بر فال حافظ زدم
فال حافظ بحر چه بود
چون جز غم اندیشه حیران خویش چیزی نبود
کرد روزگار جوانیم را سیاه
جز تباهی روزگار چیزی نبود
جز خواری من چیزی نگفت
پس کن حافظ آ
من خدای دارم بزرگ
در هم حال و کار
دسته ها :
چهارشنبه دوم 11 1387

به دنبالت گر بیایم
نیستی
پس دیدی
سنگ دلی از ما نیست
دسته ها :
چهارشنبه دوم 11 1387

به دنبالت گر بیایم                  
        نیستی
            پس دیدی
سنگ دلی از ما نیست 
           

 

دسته ها :
چهارشنبه دهم 7 1387
X